tisdag 30 juni 2009

Direktbloggning från seminariet - del 2

Metta får frågan om den ekonomiska krisen, som det har pratats en hel del om inför den här veckan. Hur kommer ekonomiska krisen och kommunernas ekonomi påverka skolgången för elever med funktionsnedsättningar och särskilda behov? Metta är oroad över att det kommer signal på signal att det inte finns pengar. Svaret hon får från politiker är att det finns mindre mängd elever och fler friskolor. Ok, det köper hon men anser att det måste till resurser ändå.
Tar upp siffrorna igen med att 11% inte har kompetens att fortsätta till högskolan.

Betty Malmberg pratar om en satsning som har gjorts för att få lärare mer uppdaterade på det som sker. Speciallärareutbildningen och specialpedagogutbildning, som tillsammans ska jobba och täcka in elevers behov. Hon tycker det är en bra början. Pratar sedan om friskolorna.

Mikael Damberg tar upp 90-tals krisen och anser att man borde lärt sig sen dess. Dramatiska skillnader och stora klasser med få lärare. Han tycker att skollagen borde vara så att kommunerna är skyldiga att distribuera pengarna efter behov. Så att den som behöver hjälp får det, vara sig den vill gå i specialskola, friskola eller integrerat.

Julia får frågan om vad funktionshinderskunskap skulle kunna innehålla. Hon säger att den bör bestå av två delar, - en teoretisk del och praktisk del. Den teoretiska kunskapen ska innehålla kunskap om vilka funktionsnedsättningar som finns och hur man kan jobba med det som lärare. Men Julia anser även att det behövs praktisk erfarenhet, hur fungerar exempelvis hörselslingor och rullstolsramper. Vidare anser hon att under praktiken på lärarprogrammet ska man få gå på praktik och lära sig praktiskt hur man gör och använder exempelvis hörselslingor.

Metta anser att skolorna har ett ansvar att fortsätta hålla lärarna uppdaterade på hur man gör när man har en elev med funktionshinder. Om man som lärarstudent lär sig hur en hörselslinga fungerar så har man glömt det när man väl får en hörselskadad elev. Det behövs fortbildning, hur hjälper jag den här eleven?

J-P tycker att vi som handikapporgansiation har ett ansvar att lyfta funktionshindersfrågan till politikers nivå. Idag ligger den på plats 35 på listan över viktiga ämnen i skolan, den måste högre upp.

Betty tycker att det handlar om attityder att se människor. Man måste ta sig i kragen. Man måste bli bättre på att nå ut till media, speciellt nu när tillgängligheten ska ligga i fokus nästa år.

Metta lovar att gå ut till sina medlemmar och säga åt dem att de ska kräva av sina arbetsgivare att de ska kräva att få fortbildning när de får en elev med funktionsnedsättning. Det kan skapa tryck på politiker också så att frågorna uppmärksammas.

Sedan går debatten över på teckenspråk. Man pratar om den nya språklagen och om den kommer att ge något resultat i skolan?
J-P hoppas att det ska ge resultat, man pratar om barn med CI som kommer att missa chansen att få lära sig teckenspråk. Han säger att han inte förstår att man som barn med hörselskada inte får lära sig teckenspråk. Julia säger att man inte kan välja teckenspråk hur som helst. Tar upp att man inte får meritpoäng för teckenspråk och att rektorer visar på signaler att färre väljer att läsa teckenspråk. Var ska vi få lära oss teckenspråk nu?

Betty säger att hon pratat med kulturminister, Lena Adelson Liljeroth, (som själv har en hörselnedsättning) som är väl medveten om problemet men att man på både utbildningsdepartementet och kulturdepartementet jobbar på få ihop Språklagen med visionen om meritpoäng. Skälet till att det ser ut som det gör är att bestämmelsen om meritpoäng kom innan språklagen, därför är det inte koordinerat.

Hur premieras språk egentligen? undrar Damberg. Han vill titta på om språkliga kompetenser kan vara meriterande i framtiden. Det kanske kan leda till att teckenspråk, eller alla minioritetsspråk, får en högre ställning.

Julia berättar om specialskolor och om hur TUFF (en förordning som ger föräldrar och syskon rätt till teckenspråk men inte et hörselskadade barnet själv) kom till och att UH vill gärna ha en lag som ger oss rätt till att lära oss teckenspråk. Vi är 30,000 som pratar teckenspråk i Sverige idag och vi vill gärna bli fler!

Sedan blir det frågor.

Elsa på Sveriges Dövas Ungdomsförbund börjar. Hon frågar om vems behov som ska styra, är det föräldrarna eller barnens behov som ska styra? (Angående att skicka iväh sitt barn på specialskola eller låta det gå integrerat)
Metta svarar att hon tänker som en förälder, då vill hon gärna ha sitt barn nära sig. Lösningen är kombinationen att ha sitt barn nära, men även tillgodose deras behov till att lära sig.

Sedan en fråga om hur arbetsmöjligheterna ser ut för hörselskadade och döva på arbetsmarknaden?
J-P svarar - det finns en överrepresentation på hörselskadade och döva bland förtidspensionerade tyvärr. 25% av döva är arbetslösa mot 3% andra arbetslösa.

Janne Carlson på DHB - Tackar Unga Hörselskadade för att vi anordnar detta seminarium! :-) Ett ämne som glöms bort och inte finns med på agendan. Han anser att området måste upp på agendan!

Ragnar på Sveriges Dövas Riksförbund - Han saknar livtidsperspektivet på debatten. Ett hörselskadad barn lär sig lite teckenspråk som barn men sen kommer man till en högskola där det inte finns tekniska möjligheter så att hörselslinga inte fungerar. Man kan inte heller då använda sig av tolk för man inte kan tillräckligt med teckenspråk.
Ragnar tar även upp skollagen och undrar hur det ska gå till när man har överklagat som man ska ha rätt till i och med den nya lagen. Betty svarar att hon inte vet då det är en för ny lag. Metta anser att de processer som blir, måste vara snabba i alla fall, för elevens bästa.

Till sist fick paneldeltagarna frågan om vad de tar med sig från den här debatten:
  • Jan-Peter - Jobba med attityderna, det första behovet av speciella resurser. Tona ner mainstreaming och inclusion som politikerna alltid använder som begrepp.
  • Julia - Vi vill ha rätt till tvåspråkighet, meritpoäng för teckenspråk och funktionshinderskunskap på lärarprogrammet
  • Betty - 2 viktiga synpunkter. Möjlighetsperspektivet, rusta för ett liv! Teckenspråk viktigt för framtiden!
  • Mikael - kunskap och attityder, prioritera barn och ungdomar i kristider.
  • Metta - Stora klasser, det ska jag använda i mina diskussioner framöver!
Heléne tackar alla deltagare med en UH-tröja och en blomstercheck!

Direktbloggning från seminiariet - en tillgänglig skolgång för alla

Efter mycket teknikstrul är nu vårt seminarium äntligen igång.
Kommunikatör Josefine började med att presentera moderator Lars Lindberg, som sedan tog över ordet och presenterade panelen.

De som deltog i debatten var Betty Malmberg, riksdagsledamot Moderaterna, Mikael Damberg, riksdagsledamot Socialdemokraterna, Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, Jan-Peter Strömgren, ordförande Hörselskadades Riksförbund samt Julia Willig, ordförande Unga Hörselskadade.

Första frågan gick till Julia om hur det är att vara ung och hörselskadad i skolan idag och vilka utmaningar som man möter. Julia ansåg att det behövs främst kunskap och förståelse från lärarnas sida, om vad som är en bra ljudmiljö, hur man använder mikrofoner etc.

J-P fortsatte med en förklaring vad han anser om uttrycket man använder i Sverige - att alla barn ska gå i skolan. Men att man på engelska säger - education for all, alltså utbildning för alla. I Sverige verkar det räcka med att man får in alla i samma byggnad bara, det verkar inte vara väsentligt med vad barnen lär sig vilket han tycker är oroväckande.

Metta fick frågan om vad hon anser att hennes medlemmar har för kunskaper om att ta emot en funktionshindrad elev. Hon ansåg att lärarna inte alls är förberedda, lärarna har inte kunskap, är rädda för tekniken och törs inte. Hon säger att stora klasser är det största och första problemet som man måste ta tag i.

Michael Damberg från Socialdemokraterna anser att det är rektorn som har ansvar för att alla elever i skolan får rätt utbildning. Har man inte lärare som har rätt kunskap för att ta emot barn med funktionshinder så måste man se till att lärarna får kunskapen som krävs. Han påför att alla nu pratar om att finanskrisen, och att den gör att folk säger att det inte finns pengar. Han tycker att stora klasser också är ett av det största problemen. Det finns rapporter på att små klasser i de yngre årskurserna leder till större kunskap för barnen för att lärarna ser dem.

J-P flikar in att handikapprörelsen har gjort en skolplattform, där man enats att döva, hörselskadade och dövblinda ska ha särskilda rättigheter.

Betty Malmberg får ordet och tar upp att tillgängligheten ska finnas för alla 2010. Men vi ser lysande exempel på att tillgängligheten inte finns för alla, en person i rullstol kan inte ta sig ner på podiet, hörselslingan fungerade inte i en lokal som är relativt nybyggt. Det är ett svek mot alla med funktionsnedsättning. Betty är mest oroad över att ingen har uppmärksammat det här mer. Hon tar upp siffror på att 38% elever med hörselskador inte når högskolan, jämfört med att 11% av "normalhörande" inte når högskolan. Hon anser att elever med hörselskada kanske inte ska gå integrerat för att det finns bristande teknik och dåliga skolresultat.

Metta svarar att politiker inte vill se verkligenen utan att man anpassar sig efter sin politiska ideologi. Vidare säger hon att man som lärare inte vill känna sig otillräcklig. Beprövad erfarenhet är lösningen anser hon.

Betty kommer in och säger att man måste lyssna på de som har kunskapen. Vad tycker de hörselskadade som går exempelvis i hörande miljöer?

J-P får frågan om hur den ideala skolan ska se ut. Han säger att det som har skapats med den nya skolmyndigheten SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) känns som ett steg i rätt riktning. Han vill att SPSM ska få kunna starta upp lokala resurscentrum, vilket HRF skrivit till regeringen om. Det ideala är både kommuner och staten delar på finansieringen för att stärka upp elever med funktionsnedsättning.

Vem bryr sig?

Det var titeln på dagens seminarium på strand hotell som Riksförbundet för Rörelshindrade Barn och Ungdomar. I panelen var det förbundsordförande för RBU, Lars Ohly vänsterpartiets partiledare, Kenneth Johansson ordförande i socialutskottet samt en riksdagskvinna för moderaterna. Moterator var förra partiledare Bengt Westberg. Diskussionen handlade om mest om LSS och vad som hade hänt som förra året.

Det tråkiga var att det inte fanns någon hörselslinga annars funkade lokalen bra men som sagt man pratar om full delaktighet i samhället men då bör man tänka på hörselslinga också på sina egna seminarium.

Visby kommun får ett extra plus fann en bok om tillgänglighet i Visby kommun som de har gett ut. Så man kan se vilka lokaler är anpassade för funktionshinder. Jätte bra fler kommuner bör följa Visby exempel.

Almedalsgruppen

Tisdag, del 2

Klockan 10 hade Västra Götalandsregionen ett seminarium med titeln "Kan man delegera kreativitet?" De höll till på Länsteatern i Visby. Josefin, Kave och Gudrun var där. Efter att ha kommunicerat med en kvinna med Länsteaterns symbol på tröjan sprang hon iväg och satte på slingan. Just då hade inget kommit igång än, men vid test så förmedlade slingan tydliga ljud av mingel. Så långt, så väl. Sedan drog det hela igång, och nej... slingan är på, men mikrofonerna är inte kopplade till den. Däremot hördes tydliga ljud av slammer med glas etc... nu blir Gudrun (som försöker lyssna på slingan) förvirrad. Smiter ut, kommunicerar med samma kvinna, och det visar sig att mikrofonerna till slingan hänger i taket, bakom scenen, vilket är i det utrymme som minglet försiggick. Hon kontrollerar närmre med teknikerna och de meddelar att det inte går att koppla in myggorna (som folket på scenen hade) till slinga. Det blir rundgång.

I flera år har olika sorters teaterlokaler och liknande skyllt på risken för rundgång. Jag kan verkligen inte förstå varför det ska vara så svårt att fixa vettig teknik som inte krockar med vår hörselteknik. Tillgängligt för alla? Verkligen inte.

Almedalen

Tisdag del 1

Kl. 08.00 var det dags för ett frukostseminarium denna gång åter igen på hästgatan 3 (som Susanne och Julia var på igår) denna gång var det Gudrun, Julia, Susanne och Kave som var där och lärarförbundet höll i trådarna som diskuterade ledarskap. Det var en panel diskussion med en vd från näringslivet här på Gotland, generalsekrataren från Amensty samt en skolledare från Ängelholm. Diskussion var om ledarskapet kunde se olika ut eller lika. Sammanfattningen är dock att ledarskapet kan man lära sig av både inom skolvärdlen som näringslivet.

Ett plus idag var att vi fick fontänen avstängd så ett ljud som störde igår försvann men fortfarande hoppas vi nästa år på en hörselslinga där så man kan hänga med fullt ut om man inte kan teckenspråket. Vi måste berömma tolkarna som gör ett fantastiskt jobb och tolkar åt oss.

Just nu befinner Julia och Susanne i almedals parken för att dela ut material om vårat seminarium senare i eftermiddag. Det är klockan 15.oo på Högskolan Gotland, E22. Kommer försöka online uppdatera på plats.

Almedalsgruppen

måndag 29 juni 2009

Bilder från Almedalen

Jan Björklund håller tal

UH och SDU lyssnar nedanför scen

Gudrun blir upp tecknad av en kille från Fryshuset.


Våra vackra tröjor

Sista rapporten från måndagen

Kl. 19.00 idag var det dags att för Jan Björklund folkpartiets partiledare och tillika skolminister att hålla sitt tal i Almedalen.
Vi satt tillsammans med SDU längst fram och lyssnade på ett tal som mest handlade om ungdomsarbetslösheten och den ekonomiska krisen. Tyvärr togs inget upp om tillgänglighet och vi hade hoppas på att han skulle ha nämnt det.

Efter talet gick vi (Susanne, Julia, Gudrun, Heléne och Josefine) till Visby hamn där UNF (ungdoms nykterhets förbund) hade ett drogfritt mingel. En stor eloge till dem som hade ordnat en bra slinga så vi kunde höra. Bra att ni tänker på att alla ska kunna vara med på erat mingel.

Almedalsgruppen

29 JUNI 2009 forts

13.00 Lärarnas riksförbund - Vad hände med den svenska skolpolitiken, högskolan sal E22

Julia, Susanne, Josefine och Kave var på plats för att lyssna på seminariet som LR höll i.
Det första vi kunde konstatera var att det inte fanns någon slinga, vi blev mycket förvånade eftersom vi visste att det skulle finnas en slinga där. Vi fick veta att man hade flyttat slingan! Dock hade vi tolk med vilket Julia var tacksam för men Susanne fick nöja sig med madonna-mick och högtalare.
Seminariet bestod av en paneldiskussion som diskuterade Gunnar Ohrlanders bok Den gud älskar. Boken handlar om "konsten att överleva som lärare".
Metta Fjelkner (ordf. i LR) Robert Nord (s), Lotta Gröning (journalist på expressen), PJ Anders Linder (politisk chefredaktör för SvD) var med i paneldebatten.
Det var en intressant diskussion med bra deltagare i den.
/Almedalsgruppen

Veckan har börjat!

Lärarförbundet, på restaurang Vinäger. Dagen började för Susanne och Julia med ett frukostseminarium som lärarförbundet höll i. Det bjöds på kaffe och macka till frukost. Samtliga partier hade talespersoner på plats. Seminariet handlade om att LF gjort en undersökning på vad de olika partierna ser på skolfrågor. De hade också kollat på om det spelar någon roll för väljarna vilken skolpolitik partiet för. Det visades ett bildspel, men det var inget bra för synskadade eftersom det var svårt att se diagrammens färger. Inte ens Julia som inte har någon synskada hade svårt att se skillnad på färgerna.

Det fanns ingen slinga fanns på plats, men samtliga debattdeltagare hade madonna-mickar på sig, det fanns även högtalare som var placerade bredvid den som pratade, så det var alltså vända emot publiken.
Frukostseminariet höll till i en utomhuslokal som ledde till att man hörde ljud från utsidan t.ex bilar som körde förbi.
Men något som var bra var att så fort arrangören fick syn på UH började de prata lugnt och stilla. Alla deltagare talade väl och ingen pratade i munnen på den andra vilket är ett stort plus ur hörsel synpunkt.

Fryshuset – sal B24 Högskolan 10:00
Hur får vi in unga på arbetsmarknaden?
Den som öppnade seminariet sa: jag har ingen mick men jag pratar så högt att alla hör ändå. Tack för den, tur att det fanns tolk på plats så det kunde förmedla budskapen vidare så att Heléne och Julia kunde ta del av det. Synd för Gudrun dock, som inte alls hörde vad hon sa.
Det var en paneldiskussion, där en man ställde frågor till fem deltagare, de stod vid runda bord med mickar på. Moderatorn hade en madonnamick.

Diskussionen rörde mestadels varför ungdomarna inte kommer ut på arbetsmarknaden och de olika deltagarna hade lite olika svar och tankar om det hela. Det allmänna tycktes vara att ungdomar idag inte går att nå på samma sätt som man gjorde förr, och att dagens ungdomar har väldigt lite kontakt med vuxenvärlden. Efter paneldiskussionen (man kan inte kalla det debatt då de flesta var överrens) fick åhörarna chans att ställa frågor till panelen. RBU öppnade med en fråga om funktionshindrade, och vi hakade på med en fråga om tillgängligheten till Arbetsmarknaden för funktionshindrade.

Det hade redan tidigare konstaterats att ungdomar jobbar kortare perioder. Detta innebär att när man väl får hjälpmedel från till exempel arbetsförmedlingen eller försäkringskassan, då är det redan försent. Då har man utdömts som för jobbig, eller någon annan har fått chansen. Direkt efter avslutandet satte Arbetsförmedlingen kurs på Gudrun och han fick hennes telefonnummer. Så det kanske kan hända något även på den fronten.

Hörselmässigt var lokalen ingen hit. Ingen slinga, men i alla fall högtalarsystem. När det skulle avslutas så avbröt Gudrun, och då fick kvinnan som skulle avsluta i alla fall en mikrofon. Underlättade. Dock… det var otroligt mycket störljud utifrån och av folk som hostade, gick in och ut genom dörrar etc.… så det var tidvis svårt att uppfatta vad de pratade om.

Klockan 10.00 var det dags för Susanne och Josefine att gå på Wisby hotell och konferans och lyssna på folkparitet om deras syn på ungdomsarbetslösheten. Själva seminariumet var val intressant att höra på hur de tror att man kan lösa arbetslösheten. Men tyvärr fanns ingen slinga och akutistiken var dålig så Susanne hörde då enbart genom mickrofon. En eloge till tolkarna som orkar tolka alla semiarium. Men skärpning folkpartiket som inte kan ha slinga på sina seminarium.

12.15 var det dags för Heléne och Susanne att gå på ett seminarium på hamngatan 5, handels anställda förbund (handels) som pratade om ungdomsarbetslösheten. Intressant seminarium. Det bästa är nu att man har en mycket bra slinga och den funkar kanon.

13.00 Mötet – kärnan i det politiska samtalet
Arrangör moderator.se och Ordrum
Lokal: Almedalens hotell
Gudrun gick på deras träff, och nej, de hade ingen slinga och ingen tolk. Men det var väldigt bra akustik i lokalen. De hade ett sorts estradsamtal med en moderator, och två moderatorer som skulle diskutera och svara på frågor. Ämnet var hur man håller vettiga möten vilket ju är spännande. Men publiken var inte jättestor. Det gjorde det dock lätt att höra även vad publiken sa. Det stora buskapet var i alla fall man blir bättre om man övar.
/Almedalsgruppen

söndag 28 juni 2009

Första dagen i Almedalen

Nu är vi äntligen på plats i almedalen och vi har redan hunnit med en hel del.

Julia och Kave gick på invigningen av almedalsveckan men det visade sig vara en stor besvikelse. Ljudet inne i lokalen var en katastrof, det var knappt att tolkarna hörde vad som sades och slinga fanns inte överhuvudtaget.
Det var ett stort minus till dem från oss, skärpning till nästa år!

Vid 19-tiden så höll Lars Ohly tal. Ett tal som var mycket spretigt men tog upp om tillgängligheten. Härligt!! Hoppas alla vackra ord bara blir sanna att lyssna på oss som faktiskt lever med funktionshinder. Annars lyste dock solen väldigt varmt och gott där och tolkarna såg vi perfekt uppe på scenen förutom att TV4:as kamera man ställde sig precis framför oss så man inte såg tolken under ett tag. Hörselsslingan funkade jättebra och det är ju bra att man har lärt sig från för två år sedan då vi var här och det var bara strul, det bevisar då att det vi gör med slingpatrullen gör nytta!!!

Nyss gick Kave från "tjejstugan" till hans, Heléne och Isabels lya. Vi har här efter talet suttit och planerat upp vilka seminarium vi har på tapeten under veckan att gå på. I "tjejstugan" bor Susanne, Gudrun, Julia och våran kommunkatör Josefine.

Nu tackar vi för oss och ses i morgon med nya uppdateringar.

Almedalsgruppen

Almedalen nästa

Nu är vi verkligen på gång. Vi sitter i Nynäshamn och inväntar färjan som ska ta oss till Gotland och Almedalsveckan. Strategier diskuteras, och förväntan ligger i luften.

På avdelningen glada nyheter: Vi har blivit utpekade av DN som en av bloggarna att följa under Almedalen. Yes!

Jag har också skrivit det första inlägget till Alingsås Tidning, som har Veckans blogg. Den kommer publiceras i morgondagens tidning, samt på deras hemsidan (alingsastidning.se) Så även där får UH uppmärksamhet.

//Gudrun
Ledamot i Ungdomsrådet

torsdag 25 juni 2009

Tillgängligheten dålig inför Almedalen - uppdaterad

Endast 5 % av seminarierna är tillgängliga för hörselskadade.

På söndag 28/6 drar politikerveckan på Almedalen, Gotland igång. Unga Hörselskadade har sökt i det officiella Almedalen kalendariet för att se hur pass tillgängliga seminarierna är för hörselskadade och döva. Resultaten visar att inte många arrangörer har tänkt på tillgänglighetsaspekten.

Av totalt 1041 seminarier i kalendariet så har 55st (5,3%) angett att hörselslinga kommer att finnas på plats. 26st (2,5 %) har angett att seminariet kommer att teckentolkas. På endast 18st seminarier kommer det att finnas både hörselslinga och teckentolk så att både döva och hörselskadade kan delta i seminariet.

Till största del är det de politiska partierna och handikapporganisationer som har tänkt på tillgängligheten. Vi på Unga Hörselskadade håller under tisdagen ett eget seminarium som både har hörselslinga och teckentolk på plats.

På plats i Almedalen nästa vecka så kommer Unga Hörselskadade att testa hörselslingorna och undersöka hur tolkvänliga seminarierna är. Liknande undersökningar har gjort tidigare år med generellt sett svaga resultat.

Med tanke på att tillgänglighet ska ligga i fokus nästa år enligt regeringens vision så ska resultaten bli extra intressanta i år.

* uppdaterat
Idag den 10/7 tar DN äntligen upp frågan om tillgänglighet 2010. Artikeln använder endast exempel med hur samhället ska vara tillgängligt för rullstolsburna, men att frågan väckts är en stor seger för alla handikapporganisationerna. Ni får vi hoppas att fler fortsätter att lyfta frågan så våra politiker tar tag i det. Under Almedalsveckan var det exempelvis bara Lars Ohly som tog upp tillgänglighet och sa att han tänkte kämpa för att 2014 skulle samhället vara tillgängligt. Ingen annan politiker nämnde ens frågan.

/Almedalsgruppen

Dålig tillgänglighet inför Almedalen


– Endast 5 % av seminarierna tillgängliga för hörselskadade

På söndag 28/6 drar politikerveckan på Almedalen, Gotland igång. Unga Hörselskadade har sökt i det officiella Almedalen kalendariet för att se hur pass tillgängliga seminarierna är för hörselskadade och döva. Resultaten visar att inte många arrangörer har tänkt på tillgänglighetsaspekten.

Av totalt 1041 seminarier i kalendariet så har 55st (5,3 %) angett att hörselslinga kommer att finns på plats. 26st (2,5 %) har angett att seminariet kommer att teckentolkas. På endast 18st seminarier kommer det att finnas både hörselslinga och teckentolk så att både döva och hörselskadade kan delta i seminariet.

Det är ett hot mot demokratin om vi inte kan höra vad som säga på seminarierna och i praktiken så utestängs vi unga med hörselskada från en stor del av de seminarier som hålls under veckan, säger Julia Willig, ordförande i Unga Hörselskadade.

Till största del är det de politiska partierna och handikapporganisationer som har tänkt på tillgängligheten. Unga Hörselskadade håller under tisdagen ett eget skolpolitiskt seminarium som både har hörselslinga och teckentolk på plats.

På plats i Almedalen nästa vecka så kommer Unga Hörselskadade att testa hörselslingorna och undersöka hur tolkvänliga seminarierna är. Liknande undersökningar har gjorts tidigare år med generellt sett svaga resultat.

– Det ska bli intressant att se hur resultatet blir i år. 2010 ska trots allt tillgängligheten ligga i fokus enligt regeringens vision och man borde börja redan nu, säger Julia Willig, som har deltagit på Almedalen tidigare år.

onsdag 24 juni 2009

Sommar

Det händer mycket i UH på sommaren. Vi har läger lite överallt i Sverige, och många av våra ledare visar nu vad de går för. Samtidigt som alla med jobb går på semester.

Det första lägret - det på Björkö är avklarat. Deltagarna har åkt hem, och ledarna har åkt antingen hem eller vidare. Just nu är Teckenspråkslägret i full gång uppe i Leksand. Många passar på att förbättra sina kunskaper i teckenspråk, och umgås.

Precis när Teckenspråkslägret tar slut så åker ett gäng till Gotland. Almedalsveckan, som fyller Visby med politiker och andra lockar. I år ska Unga Hörselskadade anordna ett seminarium, och vi hoppas givetvis på många i publiken. Det har vi skrivit om tidigare i bloggen.

Därefter kommer det ytterligare flera läger, samt en träff i Norrbotten. Och precis i slutet av sommaren kommer Föreningsträffen. Så, det är mycket på gång under sommaren.

Gudrun Skaven Petterson
Ledamot, Ungdomsrådet

måndag 15 juni 2009

Bristande tillgänglighet under valvakan på SVT


Förra söndagen var det EU-valvaka som stod i fokus på SVT. Eftersom vi på UH några dagar tidigare hade varit på SVT kändes det naturligt att kolla hur pass tillgänglig valvakan var för oss.

Resultatet var inte direkt till belåtenhet. För det första verkade inte textningen fungera. Sedan var det någon efteråt som sa till mig att det inte skulle vara textat alls så då undrar man vad jag fick upp på min tv? Inte handlade det om valet heller. Om inte något parti har bytt namn till praktbaggar och satsar på metallic som sin partifärg.

En annan aspekt som irriterade mig var att programledarna genom hela programmet pratade om att snart kommer det att teckentolkas.
Snart var klockan 23:40.
För det första så hör ju inte en hörselskadad eller döv person att de säger det, och för det andra vem orkar sitta och vänta i flera timmar på att förstå 10 minuter? Till och med en vän till mig som inte alls är insatt i dessa frågor hade uppmärksammat det konstanta tjatandet över att snart kommer det att teckentolkas. Det som tolkades var för övrigt en sammanfattning som direkttolkades, varför direkttolkade man inte hela valvakan då? Skärpning SVT!

/Josefine Hedlund, Kommunikatör UH

måndag 8 juni 2009

En tillgänglig skolgång för alla - en paneldebatt om skolan ur ett funktionshíndersperspektiv

Idag har vi på UH skickat ut en inbjudan till massor av folk om vår paneldebatt under Almedalen. Känner du någon som ska till Almedalen i sommar så får du gärna sprida inbjudan vidare!

Vad? En skolpolitisk debatt
Var? 30:e juni kl 15.00 i Högskolans Bibliotek/Hörsalen
Vem? Betty Malmberg - Moderaterna, Mikael Damberg - Socialdemokraterna,
Metta Fjelkner- Lärarnas Riksförbund, Jan-Peter Strömgren - Hörselskadades
Riksförbund, Julia Willig - Unga Hörselskadade. Moderator för diskussionen är
Lars Lindberg.

Varför?
2010 ska tillgängligheten ligga i centrum vilket betyder att allt i vårt samhälle
ska anpassas efter personer med funktionshinder. Vidare är ett av målen i den
nationella handikappolitiska planen att identifi era och undanröja hinder för full
delaktighet i samhället för människor med funktionshinder.

Med tanke på regeringens vision om att Sverige ska vara tillgängligt för alla kommer
det under denna debatt att diskuteras om att införa ett nytt ämne på lärarprogrammet.
Det är viktigt att lärarna som tillbringar mest tid med våra barn har
en utbildning i hur man ska upptäcka, agera och hantera funktionshindrade barn
och ungdomar.

Nyligen genomröstades en ny språklag där det allmänna åläggs ett särskilt
ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket. Samtidigt motarbetas
lagens syfte av införandet av nya antagningsregler till högskolan år 2010
där teckenspråk inte ger meritpoäng. Det är något som inte står rätt till. Vad är
egentligen en likvärdig skola för alla barn och ungdomar?

/Josefine Hedlund
Kommunikatör UH

söndag 7 juni 2009

Vem tar plats i TV-soffan? Möte mellan Sveriges television och handikapporganisationerna
Den 4 juni 2009 var jag (Johannes), Susanne Gärtner och Josefine Hedlund på SVT:s seminarium ”Vem tar plats i TV-soffan?” som vände sig till Sveriges handikapporganisationer.
Moderator var Jonas Leksell, känd från Bolibompa och ”Myror i brallan".
Med fanns även Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) nyvalde ordförande Ingrid Burman, tidigare ordförande i socialutskottet, som berättade om vad hon vill arbeta med inom HSO. Hon lyfte särskilt fram tillgängligheten som ett område hon ser fram emot att arbeta med.


Vi fick också information från de olika redaktionerna på SVT som Barn/Ungdom och Sporten. Barn/Ungdom talade om att de har som mål att ha med minst tre funktionshindrade barn/säsong. Det innebär dock inte att funktionshindrade barn inte kan vara med vid andra tillfällen. SVT har som mål att spegla alla barn som det är, inte huruvida de har något handikapp eller ej. Jonas Leksell tog här som ett exempel ett filmat reportage han gjorde med en blind kille som exempel på hur Bolibompa arbetar. I reportaget får man se Jonas och killen göra sockerkaka, men den enda gången som killens blindhet belyses är när han läser receptet på blindskrift.
Sporten lyfte fram att man vill spegla handikappidrotten på samma sätt som man speglar den ordinarie idrotten. Vi fick se exempel på reportage från Paralympics, Handikapp -idrottens svar på OS.
Efter denna information var det dags för oss att ställa programansvariga från de olika genrerna inom SVT mot väggen. Vi besökte b l a SVT Nyhter och Samhälle där Susanne fick bra gehör för sin idé att teckenspråkstolka nyheterna, dvs. att låta teckenspråket vara en naturlig del av nyhetssändningen istället för uppdelat i Nyhetstecken.
Jag pratade med programansvarig för SVT Dokumentär och Kultur om min idé apropå att Sverige ska vara helt tillgängligt till 2010: Att göra en granskning inom alla
handikapp och kolla offentliga lokaler -universitet, bio etc. hur tillgängliga de egentligen är. Jag lyfte särskilt fram vårt eget arbete och HRFs kampanj "Befria Samtalet" .
Vi fick även kontakt med Stefan Zetterman för SVT Teckenspråk som arbetar med att teckenspråkstolka SVT:s hemsida. Låter som ett spännande projekt!
Jag ingår i SVT:s refrensgrupp och ser fram emot att diskutera våra frågor och intressen med SVT igen! Hör av er om ni har något som ni tycker jag bör ta upp!Johannes Krohn
Ledamot, Ungdomsrådet

onsdag 3 juni 2009

Möte ang debatten på Gotland

Hej
Idag hade jag och Josefine ett lunchmöte med Lars Lindberg som ska vara moderator på vårt seminarium som vi ska ha under almedalsveckan.
Vi pratade om själva debatten, han hade en del frågor om vilka som skulle vara med, vad vi hade tänkt oss för frågor, hur vi ville ha själva upplägget med debatten, vilka vi trodde skulle komma dit osv.
Det var ett mycket bra möte och nu känns det riktigt bra inför almedalsveckan!
Jag ser framemot att få sitta med i debatten och jag hoppas att det kommer mycket folk dit!// Julia Willig
Ordförande UH