torsdag 8 oktober 2015

Teckenspråk i audionomutbildningen

Som en del av temat Hörselvård har Riksstyrelsen beslutat att undersöka intresset för att införa en grundläggande kurs i teckenspråk i audionomutbildningen. Vi har ställt frågan till medlemmar, genomfört enkätundersökningar bland verksamma audionomer, audionomstudenter och institutioner som driver audionomprogrammet på olika orter. Vi har kommit fram till att alla är överens om att en kurs i grundläggande kunskaper i teckenspråk vore bra för audionomer men att det finns en del hinder för att kunna realisera det.

När vi frågar medlemmar så är det för många en självklarhet att audionomer borde kunna grundläggande teckenspråk för att en trygg kommunikation ska skapas.

När vi frågar verksamma audionomer så säger lika många att det vore med en kurs i grundläggande teckenspråk som att de inte vet. Några enstaka tycker inte att det behövs eller att det ska vara en del av fortbildningen inom yrket. Idag är det ovanligt att det finns audionomer som kan grundläggande teckenspråk.  I enkätundersökningen fanns det också utrymmer att lämna kommentarer eller synpunkter. Av dessa framgår det att det generellt finns det ett intresse men att språk kunskaper behöver underhållas för att inte glömmas bort. De menar att behovet inte är tillräckligt stort men att det kan vara aktuellt för audionomer som jobbar med barn.

När vi frågar institutioner så anser i princip alla att det borde ingå och att det är relevant för yrket. Ett problem som i princip alla lyfter är att det inte får plats inom ramen för programmet idag. Det finns möjlighet att läsa teckenspråk som kvällskurs i exempelvis Stockholm. Ungefär hälften anger att det finns en efterfrågan från studenter att det ska finnas en kurs i grundläggande teckenspråk.  övriga synpunkter som lyfts är bland annat att kunskaper om dövkultur och teckenspråk behöver öka bland audionomer. Det  lyfts även som intressant att undersöka om teckenspråkiga undviker kontakt med audionomer pga bristande teckenspråkskompetens då det idag främst är icketeckenspråkiga personer som besöker audionomer.

När vi frågar studenter, Ca 30 studenter har besvarat enkäten,  så är 93% positiva till att lära sig teckenspråk med tanke på sitt framtida yrke och 97% procent anser att en grundläggande kurs i teckenspråk borde ingå. Synpunkter som studenterna lyfter är att att det vore önskvärt som valbar kurs då alla audionomer inte möter teckenspråkiga personer och att det behövs mer än en grundkurs för att kunna användas i praktiken. Det framkommer även att en kurs i tecken som stöd vore enklare att lära sig och att det vore värdefullt med kunskaper i teckenspråk i deras kommande yrkesroll.

Jag tycker att det är intressant att resultaten visar att det borde finnas en kurs i grundläggande teckenspråk men samtidigt så framkommer ett argument att audionomer oftast inte möter teckenspråkiga personer. De har såklart en poäng i resonemanget eftersom det är allt för många med hörselskada som inte kan teckenspråk och det är ett problem i sig. Dock menar jag att det är lika viktigt att teckenspråkiga personer känner sig trygga i mötet med audionomen och att det känns fullt rimligt att personer som möter personer med hörselskada i sitt yrke också ska ha grundläggande kunskaper i teckenspråk. Jag förstår att det finns hinder av olika slag som det ut idag men hinder är till för hoppa över alternativt riva ned. Hur UH ska jobba vidare med denna fråga får styrelsen diskutera och det är fritt fram för er medlemmar att komma med synpunkter!

/Sara

Inga kommentarer: