onsdag 26 januari 2011

Skolseminarium

Lördagen 22 januari 2011 arrangerade SDR och SDU ett skolseminarium. Bakgrunden till seminariet var det intensiva arbetet med skolpolitiken under hösten samt det gemensamma ställningstagande vi tillsammans ställt oss. Ett behov av att få en gemensam plattform för den framtida skolpolitiken har aldrig varit så aktuell som nu och vi behöver därför ta del av olika visioner och perspektiv. Kl 9 samlades Sveriges dövas riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Unga hörselskadade, dövblind ungdom, Hörselskadades Riksförbund,

Förbundet Sveriges Dövblinda, och Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn i dövas hus i Stockholm. Det medverkades även från Hörsel- och dövforum SPSM, Stockholms Universitet, RDG/RGH, Örebro Universitet och Dövas Tidning. Dagen var fullt med föredrag och alla visste att det skulle bli en spännande och lärorik dag. Från UH deltog jag (Behnam), Heléne, Gudrun och Imse.

Dagen inleddes med att SDR:s och SDU:s ordförande välkomnade alla till skolseminarium. Därefter hade Janne Carlsson, förbundsordförande i DHB ett föredrag om DHB:s vision ”En framtida skola med språkprofil; svenskt teckenspråk och svenska”. Han berättade att det är viktigt att ungdomarna berättar om sina upplevelser. Barnen och ungdomar inte har någon makt, men intresseföreningarna har makten att påverka och kämpa för sin målgrupp. Han påpekade att ungdomarna inte vill bli stämplade som Döva eller Hörselskadade, utan vill vara Ungdomar. Därför tyckte han att ordet ”specialskola” inte var ett riktigt passande namn. ”Världens bästa skola med språkprofilen svenskt teckenspråk och svenska i en kreativ miljö – från förskola till gymnasium” var målet för honom, då det är svårt för en ensam tvåspråkig person i en skola, att utveckla sitt språk.

Efter Janne Carlsson, hade Carin Norman, Hörsel- och dövforum SPSM, ett föredrag om utvecklingen av samarbetsformer och aktiveter för barn och ungdomar med hörselnedsättning, dövhet och dövblindhet. Ett mycket intressant föredrag då hon berättade att det inte finns något naturligt arena (plats) där landstinget och staten kan träffas och ge stöd till kommuner. Vi fick titta på tabeller och diagram och det visades att nästan 50% av elever inte hade fått hjälpmedel. Det var inte ens säkert att de som hade fått hjälpmedel, hade en fungerande hjälpmedel! Hon berättade även att 74% av barn och elever i kommunal och fristående förskola och skola inte hade fått stöda av hörselpedagoger. Hon pratade enbart utirfån erfarenheterna i Stockholms län. Mer i den riktning är på gång på lite olika platser i landet. I dagens läge håller man på att identifiera befintligt utbud av stöd, verksamheter och aktiviteter, utprovar former för nya effektiva arbetsformer och arbetsätt genom att utse kontaktpersoner/samordnare och tydliggöra olika uppdrag och roller inom staten, kommuner och landstingen.

Efter 45 minuter lunch berättade Krister Schönström, från Stockholms Universitet Institutionen för lingvistik, om tvåspråkigheten innebörd, teckenspråkiga miljö och lärarnas kompetens. Han tog upp delar av Funkisutredningen (SOU 1998:66, s.198-199) om en bra teckenspråksmiljö, där det står ”Med fullvärdig teckenspråksmiljö avser kommittén en miljö där elever, lärare och andra vuxna kommunicerar på teckenspråk. Verksamheten måste också omfatta tillräckligt antal elever. Det är viktigt att elever har möjlighet att välja sina kontakter med andra, precis som hörande barn.” ”Individintegrering av enskilda elever som är beroende av teckenspråk i en i övrig miljö kan inte anses svara mot kravet på en fullvärdig teckenspråkig miljö. Kommunikationen via teckenspråkstolk är inte en acceptabel lösning.” Men det räcker inte bara att lärarna behärskar teckenspråk, utan det måste också finnas lärare som har kunskaper om teckenspråk och svenska och kan arbeta tvåspråkigt.

Efter en kort bensträcka berättade Åsa Helmersson som jobbar på Manillaskolan, om vad tvåspråkighet innebär i praktiken. Mycket inressant att höra hennes perspektiv om vilka attityder mot teckenspråk som finns idag. Hon berättade om SPSMs hårda statisktik där i genomsnitt 40% av avgångselever har fullständiga betyg. Det gäller alltså för de som har minst godkänd i alla betyg. Hon menade att det är viktigt att elever i en klass ligger i samma utvecklingsnivå även om eleverna är normalbegåvade, har ADHD eller kommer från andra länder. Hon påpekade på låga krav på specialskolan och hon menade att lärarnas kompetens som avgör elevernas resultat.

Till fika serverades bullar, frukt, te och kaffe för att få deltagarna pigga till nästa föredrag. Lasse Lorentzon är gymnasielärare på RGD, Risbergska skolan, en man med sinne för humor. Med tanke på att specialskolor har under de senaste åren uppvisat minskat antal inskrivna elever, föreslår han, att släppa tankar på att fortsätta med att behålla utformningen av dagens Riksgymnasium som baseras på hörsel. Det bör istället baseras på de kommunikativa villkoren, i detta fall handlar det om 1. Det Svenska Teckenspråket och 2. De Hörseltekniska hjälpmedlen (Det auditiva).

Sist men inte minst, hade Sangeeta Bagga-Gupta som är professor i pedagogik vid Örebro Universitet ett föredrag. Hon pratade en hel del om sin egen forskargrupp, om tvärvetenskapliga angreppssätt och gav massa lästips om olika forskningar som sker på vårt område.

Kl 17 summerade SDU:s och SDR:s ordförande dagens innehåll och tackade för mycket lärorik dag.

Detta blogg är en kortfattad sammanfattning av dagen. Vill du veta mer, kontakta Ungdomsrådet.

//Behnam

Inga kommentarer: