torsdag 19 mars 2009

Ge meritpoäng för teckenspråk!

Idag blev vi färdiga med den skrivelse som sysselsatt framförallt Anna och Maria på kansliet under en längre tid. Den kommer nu att skickas till utbildningsminister Jan Björklund och till utbildningsdepartementet. Läs hela skrivelsen nedan:

Ge meritpoäng för studier i teckenspråk

Avsändare: Till: Utbildningsdepartementet
Unga Hörselskadade Utbildningsminister
Sveriges Dövas Riksförbund Jan Björklund
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Vuxendöva i Sverige
Riksförbundet för döva, hörselskadade
och språkstörda barn
Hörselskadades Riksförbund
Föreningen Sveriges Dövblinda
Dövblind Ungdom


Inledning
Den 1/12 2008 träffade Maria Thulin, företrädare för Birger Sjöbergsgymnasiet samt Julia Willig och Maria Öjmertz, ordförande respektive generalsekreterare för Unga Hörselskadade, utbildningsminister Jan Björklunds sakpolitiska sekreterare Fredrik Skälstad. Vi beskrev vår oro för de negativa konsekvenser som kan komma att drabba teckenspråket och teckenspråkiga om inte regeringen omprövar sin syn på teckenspråket som ett modernt språk.
Sedan vårt möte i december har flera aktörer som arbetar för döva och hörselskadades rättigheter uppmärksammats på problemet. Vi återkommer därför till er med förhoppningen att ni är villiga att verka för ett samhälle där teckenspråk inte betraktas som mindre värt än verbala språk.

Teckenspråk i gymnasieskolan
Teckenspråk ingår inte i Moderna språk i gymnasieskolan. Alltså kan inte elever som läser teckenspråk som språkval i grundskolan fortsätta läsa det som modernt språk om de t ex väljer Samhällsvetenskapsprogrammet i gymnasieskolan. De kan i vissa fall läsa det inom det individuella valet men har inte möjlighet att få meritpoäng även om de vill avancera och läsa fler steg. Dessa elever missgynnas.

Teckenspråket är viktigt
När det blev möjligt för hörande elever att läsa teckenspråk i skolan öppnades möjligheten för många att utbilda sig i teckenspråk, först i grundskolan och gymnasiet och sedan vidare på universitetet. Många av de elever som har läst teckenspråk i grundskolan och i gymnasiet har fortsatt studera teckenspråk på universitetet och många har blivit antagna till teckenspråks- och dövblindtolkutbildningar. Möjligheten att läsa teckenspråk i grund- och gymnasieskolan har haft stor betydelse eftersom det har inneburit en ökad rekryteringsbas för teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen samt utökade möjligheter till teckenspråkskompetens inom andra yrken.

Teckenspråket är i allra högsta grad ett modernt språk. Kunskaper i teckenspråk är inte bara viktigt för den som vill läsa till tolk, utan behövs inom samhällets alla områden. Läkare, sköterskor, jurister eller socialsekreterare som kan teckenspråk behövs för att kunna möta dövas och hörselskadades behov.

Det nuvarande systemet där teckenspråk inte räknas som ett modernt språk i gymnasieskolan kommer att få konsekvensen att färre läser teckenspråk. Vi organisationer har redan fått signaler om att rektorer på flera skolor minskar antalet timmar teckenspråk och/eller tar bort det som ämne helt och hållet. Teckenspråkets ställning i gymnasieskolan kommer i framtiden att försvagas om det blir mer attraktivt att läsa andra språk som faktiskt ger meritpoäng. Det skulle vara ett stort steg tillbaka. Det överensstämmer dessutom dåligt med den nya språklagen där svenskt teckenspråk skrivs in som ett av landets språk och jämställs med minoritetsspråken.

Möte
Med anledning av ovanstående ansöker vi om att få träffa utbildningsminister Jan Björklund för att diskutera frågan ytterligare. Vi hoppas att ni vill möta oss i ett konstruktivt samtal om teckenspråkets ställning i gymnasieskolan.

Unga Hörselskadade, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Vuxendöva i Sverige och Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn genom

Lars-Åke Wikström
Förbundsordförande Sveriges Dövas Riksförbund
Anna Amnéus
kommunikatör Unga Hörselskadade

Inga kommentarer: