torsdag 22 oktober 2009

Tillgänglig textad teater och Hallundadeklarationen

Dnr 09-0535
/DE

2009-10-19

För kännedom till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Tillgänglig textad teater och Hallundadeklarationen
Omkring 1 miljon personer i Sverige (1 av 9) har en hörselnedsättning. Att tillgodogöra
sig en teaterföreställning är omöjligt för många om den inte är textad eller
tolkad.

Ett fåtal teatrar i främst Stockholm och Göteborg erbjuder idag textade föreställningar.
I övriga städer finns i regel inga föreställningar som är tillgängliga (textade)
för människor med nedsatt hörsel. Många teaterintresserade hörselskadade och döva
har därför inte möjlighet att tillgodogöra sig det som visas på olika scener.
Tillgängligheten till teater och annan scenkonst för människor med nedsatt hörsel
måste öka!

Att just öka tillgängligheten till de nordiska ländernas scenkonstinstitutioner för
personer med funktionsnedsättning fastslogs i en deklaration – Hallundadeklarationen
- som antogs av deltagarna vid en konferens i Hallunda utanför
Stockholm den 14-15 februari 2008. Konferensen arrangerades av Kulturrådet i
samverkan med Riksteatern och Nordiska handikappolitiska rådet. I deklarationen
ställs högre krav på scenkonstinstitutionerna: "Vi vill se att samtliga chefer och
ledningar inom scenkonsten omedelbart tar ansvar för den egna institutionen och
den egna lokalens tillgänglighet, till exempel genom att skapa en organisation som
fördelar och tydliggör ansvar och befogenheter."
Mot bakgrund av ovanstående vill vi veta vilka framsteg som hittills gjorts och vad
som planeras för att göra teatern och scenkonsten tillgänglig sedan Hallundadeklarationen antogs vintern 2008.

På uppdrag av ordförandegruppen för hörsel- och dövorganisationer som består av
Barnplantorna; Dövblind Ungdom, DBU; Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB;
Hörselskadades Riksförbund, HRF; Sveriges Dövas Riksförbund, SDR; Sveriges
Dövas Ungdomsförbund, SDU; Vuxendöva i Sverige, VIS; Unga Hörselskadade, UH
----------------------------------------------

Den här skrivelsen skickades i förrgår till vår kulturminister, den är framtagen av organisationerna inom ordförandegruppen. Nu är det bara och vänta och se om nåt svar dyker upp.

/Josefine Hedlund, kommunikatör UH

Inga kommentarer: