torsdag 2 juni 2016

"För alla människor är kommunikation och språk livsnödvändigt"


Emelie Cramér-Wolrath, Fil.dr i specialpedagogik har skrivit en avhandling om tvåspråkigt tillägnande hos barn från 10 månaders ålder. Vi ställde fyra frågor till Emelie om tvåspråkighet.


Varför är det så viktigt att lära sig både svenskt teckenspråk och talad svenska?
För alla människor är kommunikation och språk livsnödvändigt. Vi har en medfödd förmåga och stävan efter socialt samspel. Barn med hörselnedsättning är inget undantag utan har samma behov och förmågor. Just därför ger tvåspråkigheten den viktiga tillgängligheten för att vara delaktig genom att kunna kommunicera i alla sammanhang. Det innebär att det är vuxnas erfarenhet och kunskap som avgör barns rätt att utvecklas på sina egna villkor. Barnet är den som så småningom kan välja och som vet vilken kommunikation som är den rätta vid vilket tillfälle. Om denna valmöjlighet ska bli verklighet behöver omgivningen erbjuda tvåspråkighet.

Är det en märkbar skillnad i språkutvecklingen hos barn som lär sig två språk i tidig ålder med barn som lär sig i senare ålder? 
Barns tecken kan vi förstå före deras ord. Barn under ett års ålder kan genom enstaka tecken väldigt tydligt förmedla önskningar, behov och tankar långt tidigare än vad de kan med förståeliga ord. Att kunna koordinera andningen med de små musklerna i mun och tunga kräver mer än koordinationen av de betydligt större rörelserna i hand, kropp och ansikte. Forskning visar att den språkligt grammatiska förmågan utvecklas ungefär samtidigt hos barn oavsett språk. När barn kommunicerar tidigare, med tecken, innebära det att föräldrarna förstår att barnet förstår vilket leder till att de förändrar sin kommunikation med barnet. Det i sin tur ger möjligheter som utvecklar barnets erfarenheter, självkänsla och språk. Dessutom visar forskaren Patricia Kuhl (2014) att tvåspråkighet utvecklar förmågan att tänka om saker redan innan barnet fyllt ett år. Hennes resonemang går ut på att två språk innebär två möjligheter att uttrycka sig på. Det i sin tur påverkar tänkandet om att det kan finnas flera lösningar på hur saker kan göras.

Det finns föräldrar till hörselskadade eller döva barn som anser att det inte är nödvändigt att vara tvåspråkig. Hur bör man agera/resonera till en sådan inställning där engagemang eller kunskap saknas?
Många hörande föräldrar med hörande barn väljer att teckna med dem inte bara för att det är roligt. Utan just för de utgångspunkter som jag redan har berört. De få medicinska studier som är gjorda med barn och teckenspråk visar att teckenspråk inte hindrar eller skadar talspråk tillägnande. Tvåspråkighetsforskning visar också att teckenspråk stimulerar till språklig utveckling av det talade språket och att språken drar varandra. Det är särskilt viktigt när barnen kommer till skolan och språket ska vara automatiserat för att vara det viktiga verktyg som är grundläggande för tillägnande av annan utveckling och abstrakt kunskap.

Vilka åtgärder tror du behöver göras för att få människor att förstå vikten av tvåspråkighet för döva eller hörselskadade barn? 
Det går inte på förhand att avgöra vilket eller vilka språk barnet föredrar att använda i olika situationer. Därför behöver barnet erbjudas båda språken för att på så sätt utgöra reella val i barnets liv. Det är också i enlighet med barns rättigheter och konventionen för personer med funktionsnedsättning som gäller i Sverige.

En grundläggande faktor är kompetens om teckenspråk hos beslutsfattare och hos de som ger föräldrar information om språktillägnande. Som underlag till detta behövs spridning av erfarenhet och kunskap med bl.a. fler studier om tvåspråkighet men också konsekvenser av brister i språk. För automatisering av språk behöver barnet från tidig ålder erbjudas tvåspråkiga miljöer med barn. På det sättet närmar sig samma villkor och möjligheter till livskvalité som för den övriga befolkningen.

Referenser
Dr avhandling
Cramér-Wolrath, E. (2013a). Signs of Acquiring Bimodal Bilingualism Differently: A longitudinal Case Study of Mediating a Deaf and a Hearing Twin in a Deaf Family (Doktorsavhandling) Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen.
 

Kan beställas gratis eller laddas ner
Cramér-Wolrath, E. (2013d). Hur händer det?:En studie om hur en hörande och en döv tvilling blir guidade i sitt tillägnande av teckenspråk och talad svenska. FoU-skriftserie nr 4.
Stockholm: Specialpedagogiska skolmyndigheten. ISBN: 978-91-28-00464-0
 

Cramér-Wolrath, E. (2015a). Teckenspråk, talat och skrivet språk: En forskningssammanställning om tvåspråkighet. Stockholm: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Inga kommentarer: